VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA SPOLOČNOSTI LYKOTEX Slovakia s.r.o.

Vážené dotknuté osoby,

v týchto Podmienkach ochrany súkromia Vám poskytujeme podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti. Tieto Podmienky ochrany súkromia poskytujú informácie podľa článku 13 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), v zmysle ktorého každý prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť Lykotex Slovakia, s.r.o., so sídlom: Hlinné 271, 094 35 Hlinné, IČO: 36 482 251, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13770/P, ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ako „GDPR“) považovaná za Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“).

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku +421574496410, použite našu e-mailovú adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! alebo nám napíšte na vyššie uvedenú adresu Spoločnosti.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a na akom právnom základe?

ZAMESTNANCI

V prípade, ak ste zamestnancom Spoločnosti Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely plnenia práv a povinností Spoločnosti, ktoré vyplývajú zo založeného pracovného pomeru. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je jednak samotná pracovná zmluva, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a jednak plnenie rôznych povinností, ktoré zamestnávateľom ukladajú osobitné zákony z oblasti daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia a poistenia, t.j. článok 6 ods. 2 písm. c) GDPR.

V prípade, ak ste zamestnancom Spoločnosti, vo vzťahu ku ktorému Spoločnosť aplikuje kontrolný mechanizmus zamestnávateľa zavedený v súlade s článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce, Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely kontroly plnenia pracovných povinností, dodržiavania pracovnej disciplíny a/alebo spätného preverovania dôležitých udalostí s vplyvom na možné porušenie Vašich pracovných povinností a pracovnej disciplíny. Spoločnosť zaviedla nasledujúce kontrolné mechanizmy: kontrola dochádzky a využívania pracovného času, kontrola dodržiavania BOZP vo výrobnej hale  a pracovisku, kontrola prítomnosti alkoholu v dychu zamestnanca počas pracovnej doby, kontrola oprávnenosti nadmerného prekročenia paušálov a dátových služieb pri využívaní telefónov na pracovné účely, kontrola oprávnenosti výdavkov zaplatených firemnou platobnou kartou. Právnym základom pre toto spracúvanie je ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade ak ste zamestnancom Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané ešte aj na tieto účely:

 1. vedenia mzdového účtovníctva v súlade s osobitnými zákonmi – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojitosti so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 2. poskytovanie osobných údajov príjemcom v postavení tretej strany za účelom zabezpečenia plnenia úloh zverených konkrétnemu zamestnancovi v súlade ustanovením § 78 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko Spoločnosť ako zamestnávateľ je oprávnená poskytovať Vaše osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností alebo funkčných povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca ako dotknutej osoby;
 3. štatistické účely spočívajúce v použití Vašich osobných údajov na účely zostavovania interných štatistických výstupov pre interné potreby Spoločnosti (napr. pracovné podklady, prehľady mzdových nákladov za dané obdobie, podklady do výročnej správy, podklady pre rokovanie orgánov Spoločnosti apod.) – právnym základom je ustanovenie článku 89 GDPR;
 4. monitoringu priestorov neprístupných verejnosti kamerovým systémom z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov Spoločnosti, ochrany majetku Spoločnosti, ochrany verejného poriadku, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti v monitorovanom priestore. Právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 5. aplikovania kontrolných mechanizmov zamestnávateľa, s ktorými bol zamestnanec vopred riadne oboznámený v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce v spojitosti s právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
 6. vedenia právnej agendy, v prípade, ak je žalobcom alebo žalovaným zamestnanec a na druhej strane Spoločnosť; právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti;
 7. vybavovanie agendy oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely plnenia povinností v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o whistleblowingu“); právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie zákonnej povinnosti v spojitosti so Zákonom o whistleblowingu;

DLŽNÍCI

V prípade, ak ste dlžníkom Spoločnosti Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely mimosúdneho vymáhania splatnej pohľadávky. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Spoločnosti proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Spoločnosťou v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

STRANA KONANIA

V prípade, ak ste fyzickou osobou akokoľvek (procesne, hmotnoprávne) zainteresovanou v právnej veci, ktorá je vedená proti Spoločnosti alebo naopak je vedená Spoločnosťou proti Vám, Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely evidencie právnej agendy Spoločnosti pri vedení rôznych súdnych konaní, exekučných konaní a správnych konaní. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Spoločnosti proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Spoločnosťou v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

OBCHODNÍ PARTNERI

V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera Spoločnosti prípadne osobou, ktorá sa má záujem stať obchodným partnerom našej spoločnosti resp. jeho kontaktná osoba, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí a plnenia povinností vyplývajúcich z existujúcich zmluvných vzťahov prípadne predzmluvných vzťahov. Vaše osobné údaje sa taktiež spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny a doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov, vrátane prípravy a evidencie splnomocnení). Tieto údaje spracúvame na základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť prevaha právom chránených záujmov Spoločnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade, ak dochádza k finančnému vysporiadaniu medzi nami na základe existujúcich právnych vzťahov, Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia článku 6 ods. 1) písm. c) GDPR.

NÁVŠTEVY

V prípade, ak ste návštevníkom našej budovy v Hlinnom, monitorovanej kamerovým systémom, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je ochrana práv a právom chránených záujmov Spoločnosti pri monitorovaní a evidencii vstupov návštev do priestorov areálu Spoločnosti, a to hlavne z dôvodov ochrany majetku Spoločnosti, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti v monitorovanom priestore, prehľadu o pohybe a vstupoch spoľahlivo identifikovaných fyzických osôb do nášho súkromného objektu. Právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1.

OSOBY POHYBUJÚCE SA VO VÝROBNEJ HALE

V prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorá sa pohybuje vo výrobnej hale, ste povinní dodržiavať predpisy týkajúce sa BOZP bez ohľadu na skutočnosť, či ste našim zamestnancom alebo nie. Pri kontrole dodržiavania BOZP vo výrobnej hale Spoločnosť môže vyhotovovať obrazovú fotodokumentáciu, ktorá bude slúžiť  a bude ďalej spracúvaná na účely ochrany práv a právom chránených záujmov Spoločnosti. Spoločnosť pri vyhotovovaní fotografií dbá na to, aby nebolo neprimeraným spôsobom zasiahnuté do práv a oprávnených záujmov dotknutej fyzickej osoby. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti, t.j. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR na úseku BOZP a článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy Spoločnosti pri preukazovaní a plnení povinnosti na úseku BOZP a zabezpečení ich dodržiavania vo výrobnej hale Spoločnosti.

ZÁKAZNÍCI

V prípade ak ste našim zákazníkom alebo našim potenciálnym zákazníkom, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom evidencie klientov v našich interných systémoch a vstupu do predzmluvných a zmluvných vzťahov pri prevode vlastníckeho práva k výrobkom a tovarom, ktoré naša Spoločnosť vyrába a ponúka na predaj, ďalej pri plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu až do ich úplného vysporiadania; právnym základom pre takéto spracúvanie je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, ak od nás kúpite výrobok alebo tovar alebo Vám poskytneme akékoľvek služby, Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

V prípade ak ste voči našej Spoločnosti uplatnili práva zo zodpovednosti za vady v rámci reklamačného konania, naša Spoločnosť môže spracúvať Vaše údaje na účely vybavenia reklamácie. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvných povinností v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR v spojení s plnením právnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

V prípade ak ste nám udelili súhlas na marketingové účely alebo ak spracúvame Vaše údaje na základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy našej Spoločnosti na priamom marketingu vyvíjanom vo vzťahu k Vám ako existujúcim zákazníkom, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na marketingové účely. V rámci marketingových účelov spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia marketingovej komunikácie na podporu dobrého mena Spoločnosti, obchodných aktivít a predaja našich výrobkov a tovarov

NÁVŠTEVNÍCI WEBOV

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej používateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na marketingové účely a na účely zvyšovania používateľského komfortu pre návštevníkov webu. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich webových sídlach.

Kto okrem NÁS je ešte oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých partnerov (napríklad dopravné spoločnosti), ktorí spracúvajú len nevyhnutné osobné údaje v súvislosti s plnením povinností zo zmluvy alebo zo záväznej a potvrdenej objednávky. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci Spoločnosti a obchodní partneri, ktorí majú postavenie dodávateľov Spoločnosti, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci príjemcovia v postavení sprostredkovateľov sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať v nevyhnutne potrebnom rozsahu aj iným subjektom pri plnení našich zákonných povinností v zmysle príslušných právnych predpisov v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce, SOI, atď.)

V prípade dodávateľov, ktorí pre potreby Spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia Spoločnosť zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu Vašich osobných údajov uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 GDPR. Medzi hlavné skupiny našich sprostredkovateľov patria (i) prepravné spoločnosti, ktoré nám pomáhajú plniť povinnosti zo zmluvy

a/alebo zo záväznej a Spoločnosťou potvrdenej objednávky (ii) spoločnosti poskytujúce služby BOZP a PZS, (iii) spoločnosti poskytujúce služby správy registratúry a archívnictva, (iv) spoločnosti poskytujúce súkromné bezpečnostné služby. Bližšie informácie o našich aktuálnych sprostredkovateľoch Vám kedykoľvek na vyžiadanie poskytneme.

Vaše osobné údaje v súlade s oprávnenými záujmami majiteľov Spoločnosti prenášame na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov, zamestnancov a obchodných partnerov do Českej republiky. Spoločnosť využíva právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny. 

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom), ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa aj náš vyškolený a poučený zamestnanec. Naša Spoločnosť teda nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej Spoločnosťou s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR.

V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

Naša Spoločnosť zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 1. boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a našou Spoločnosťou a zároveň netrvá náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR; a/alebo
 2. zanikli všetky Vaše záväzky voči našej Spoločnosti a zároveň  netrvá náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR; a/alebo
 3. boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti a zároveň netrvá náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR; a/alebo
 4. boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a našou Spoločnosťou a zároveň  netrvá náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR; a/alebo
 5. boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 6. uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 7. bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti;
 8. nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov,

a súčasne zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Ste povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytnutie osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom podania anonymného podnetu je, že Vás nebudeme informovať o výsledku jeho prešetrenia.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s našou Spoločnosťou.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s našou Spoločnosťou zmluvný vzťah.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich práv a právom chránených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1 až 3 tohto dokumentu. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky vždy ho môžete odvolať aj emailom bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu sídla našej Spoločnosti) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

V prípade záujmu o informácie o dôvodoch na základe, ktorých prevažujú naše právom chránené záujmy nad Vašimi právami a slobodami pri spracúvaní Vašich osobných údajov na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu.

V prípade, ak považujete spracúvanie Vašich osobných údajov za nesprávne alebo neaktuálne môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na začiatku tohto dokumentu alebo môžete v určitých prípadoch použiť priamo funkcionality systémov, ak sú dostupné.

S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk).

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.

Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.  Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Mám nejaké osobitne dôležité práva pri spracúvaní osobných údajov ?

Áno – v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje na priame marketingové účely alebo v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na základe prevahy práv a právom chránených záujmov Spoločnosti máte právo namietať takéto spracúvanie podľa článku 21 GDPR.

Toto právo sa okrem spracúvania osobných údajov na marketingové účely vzťahuje aj na nasledovné prípady, v ktorých môžu byť spracúvané Vaše osobné údaje:

 • Využívanie kamerového systému pri monitorovaní priestorov v rámci budovy našej Spoločnosti a jej ostatných budov a bezprostredného okolia v Hlinnom;
 • Aplikovanie kontrolných mechanizmov zamestnávateľa, s ktorými bol zamestnanec vopred oboznámený;
 • Vedenie internej právnej agendy Spoločnosti a uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti
 • Spracúvanie osobných údajov používateľov informačných systémov na vnútorné bezpečnostné účely;
 • Vyhotovovanie prípadnej fotodokumentácie vo  výrobnej hale za účelom kontroly dodržiavania bezpečnostných pravidiel pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci vo vzťahu k zamestnancom a osôb, ktoré sa tam nachádzajú.    

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme naše právne posúdenie oprávnených dôvodov, ktoré vo vyššie definovaných prípadoch prevažujú nad Vašimi právami a slobodami dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely zabezpečíme obmedzenie tohto spracúvania na tieto účely.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť vytvorila tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Spoločnosť dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

Tieto Generálne podmienky ochrany súkromia môžu byť dopĺňané individuálnymi podmienkami ochrany súkromia, ktoré budú prijaté za účelom posilňovania princípu zákonnosti, transparentnosti a spravodlivého spracúvania osobných údajov pre čiastočné procesy, pri ktorých dochádza k získavaniu osobných údajov konkrétnych okruhov dotknutých osôb v konkrétnych situáciách. V prípade rozporov má vždy prednosť najaktuálnejšia verzia akýchkoľvek podmienok ochrany súkromia. Individuálne podmienky ochrany súkromia majú prednosť pred generálnymi podmienkami ochrany súkromia vo vzťahu k tým dotknutým osobám, ktorým sú určené.

Spoločnosť pravidelne tieto Podmienky ochrany súkromia reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok ochrany súkromia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke www.lykotex.sk.

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.

Lykotex Slovakia s.r.o.